เกี่ยวกับสาขา


                                                 
                   
                              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดทำการสอนครั้งแรกปีพ.ศ 2541 ด้วยความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล  ห้อง     ปฏิบัติการที่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอน วิจัยและให้บริการทางวิชาการ ทำให้บัณฑิตทุกคนมีความ  สามารถในเชิงบริหารจัดการและผลิต มีมนุษยสัมพันธ์และมีจริยธรรมพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

            ปัจจุบันภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาออกไป จะได้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและส่วนราชการเป็นอย่างมาก ขณะนี้ภาควิชาฯ มีศิษย์เก่าที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทำงานในต่างประเทศ

           วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิศวกรรมที่สำคัญสาขาวิชาหนึ่ง บัณฑิตที่เรียนจบออกไปจะมีความรู้ความสามารถในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านบริหาร ระบบการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและความสูญเสียการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ (Application Software) ได้เป็นอย่างดี