คุณสมบัติ

รับผู้จบม.6 หรือ ปวช. เรียน ใช้เวลาเรียน 4 ปี

    - เรียนภาคเช้า


รับผู้จบ ปวส.ใช้เวลาเรียน 3 ปี

    - เรียนภาคเช้า / ภาคค่ำ / ภาควันอาทิตย์

** สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 21 หน่วยกิต


 รับผู้จบปริญญาหรือสูงกว่า ต้องการปรับวุฒิ ใช้เวลาเรียน 1ปีครึ่งถึง 3 ปี

    - เรียนวันอาทิตย์** สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมากกว่า 100 หน่วยกิต (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล)

หน้าเว็บย่อย (1): กากากา
Comments