อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เรียนจบวิศวอุตสาหการ (Industrial Engineering) จะประกอบอาชีพอะไร

       1.   วิศวกรควบคุมคุณภาพ

      2.  วิศวกรประกันคุณภาพ

      3.  วิศวกรวางผังโรงงาน

      4.  วิศวกรซ่อมบำรุง

      5.  วิศวกรโลิจิสติกสื

      6.  วิศวกรออกแบ

      7.  วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต

      8.   ฯลฯ