ห้องปฏิบัติการ

 
 เครื่องกลึงซีเอ็นซี     Optical  Microscope (กล้องจุลทัศน์)

  เครื่องกัดซีเอ็นซี

  
เครื่องเจาะ


 
 เครื่องเจียระไน

Comments