เหตุผลที่คิดเรียนที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  เหตุผลที่ต้องเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

                              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดระบบการเรียนการสอนและมี             ความโดดเด่นดังนี้

·  หลักสูตรมีมาตรฐาน ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาวิศวกร สามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ทันที (ใบก.ว)

·  มีการฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยเครื่องจักรที่ควรคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่ มีความสามารถสูงและทันสมัย

·  มีการฝึกงานภาคฤดูร้อนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อุตสาหกรรมการทำงานจริงในโรงงาน

·  มีการฝึกอบรมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิศวกรรมเป็นอย่างดี เช่น  Solid Work/ Auto Cad / Arena/MINITAB  ฯลฯ

·  มีติวเตอร์ประจำสาขาวิชาติวส์จนจบการศึกษา เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ กลศาสตร์ ฯลฯ

·  มีอาจารย์ชาวต่างชาติช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี