โครงสร้างหลักสูตร

   
     

โครงสร้างหลักสูตร

                       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

                            - หมวดศึกษาทั่วไป         30        หน่วยกิต
                          
                            - หมวดวิชาเฉพาะ         108        หน่วยกิต

                          - หมวดศึกษาทั่วไป           6        หน่วยกิต
                           


Comments