คณาจารยฺ์ในสาขาวิชาบุคคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ยอดนภา เกษเมือง 

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 

 

อาจารย์ธานี อ่วมอ้อ

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุรงค์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์เสาวลักษณ์ อนันตะ

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ สมแสน

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 


อาจารย์นรา บุริพันธ์ 
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 


อาจารย์บัณฑิต วงษ์ทอง  
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
ผศ.ปิย  รัตนสุวรรณ  
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์โกสินทร์ชัย แผ่วไธสงค์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์ดิเรก ธัญธีรพันธ์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 


อาจารย์โภคทรัพย์ พุ่มพวง  
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 อาจารย์ชัชพงษ์ หาญชาญชัย

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์วลัยรัตน์ จังเจริญจิตกุล

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 Mr.Luis Cabrera 
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 


อาจารย์สุวิทย์ กล่ำเพ็ง
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  อาจารย์เอกพล ทับพร
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   

 


 

Comments