กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายทวิวัฒน์  โคตรประทุม

    นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการอบรม Solid Works Student Skill Contest 2013
    ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556
                

ภาพกิจกรรม  ประมวลภาพกิจกรรมในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


Comments