รายวิชา

สามารถ Download แผนการเรียนได้จากลิงค์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
00 5000
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3(3-0-6)
00 5001
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
1(1-0-2)
00 5002
ศิลปวัฒนธรรม
Arts and Cultures
3(3-0-6)
00 5003
อารยธรรม
Civilization
3(3-0-6)
00 5006
จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
Moral Vision and Life Style
3(3-0-6)
00 5007
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
Study and Self-development Skills
1(0-2-4)
00 5008
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
Physical Education for Quality of Life
1(0-2-4)
00 5009
ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6)
00 5011
ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
Philosophy for Life
3(3-0-6)
00 5012
ความเป็นพลเมือง
Citizenships
3(3-0-6)
00 5013
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
3(3-0-6)1)      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

00 6001
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
Society Economy Politics and Government
in Democratic System
3(3-0-6)

00 6002
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Laws
3(3-0-6)

00 6003
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)

00 6004
จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Psychology
3(3-0-6)

00 6005
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Management
3(3-0-6)

00 6007

เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน
Sufficient Economy and Community Business
3(3-0-6)

00 6010
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
3(3-0-6)

00 6011
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction of Business
3(3-0-6)

00 6013
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
Management and Entrepreneurship
3(3-0-6)

00 6014
ธนบุรีศึกษา
Thonburi Studies
1(2-0-4)

00 6015
ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)

00 6016
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System (ISO 14001)
3(3-0-6)

00 6017
การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
Local Studies

3(3-0-6)

2)      กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

00 7000
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai
3(3-0-6)

00 7006
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
English for Presentations
3(2-2-5)

00 7010
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
3(2-2-5)

00 7011
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
3(2-2-5)

00 7012
ภาษาจีน 1
Chinese 1
3(2-2-5)

00 7013
ภาษาจีน 2
Chinese 2
3(2-2-5)

00 7015
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
3(2-2-5)

00 7016
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(2-2-5)

00 7017
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking English
3(2-2-5)

00 7018
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing English
3(2-2-5)

00 7019
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
English for Careers 1
3(2-2-5)

00 7020
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
English for Careers 2
3(2-2-5)

00 7021
ภาษาลาวเบื้องต้น
Laos for Beginners
3(2-2-5)

00 7022
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Cambodian for Beginners
3(2-2-5)

00 7023
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Burmese for Beginners
3(2-2-5)

00 7024
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Bahasa for Beginners

3(2-2-5)

3)      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

00 8000
คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3(3-0-6)

00 8001
สถิติทั่วไป
General Statistics
3(3-0-6)

00 8002
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life
3(3-0-6)

00 8003
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)

00 8007
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  108  หน่วยกิต
1)      กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21  หน่วยกิต

10 8001
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)


General Physics 1


10 8002
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)


General Physics Laboratory  1


10 8003
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)


General Physics  2


10 8004
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)


General Physics Laboratory  2


10 8005
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)


General Chemistry


10 8006
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)


General  Chemistry Laboratory


10 8007
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)


Calculus 1


10 8008
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)


Calculus 2


10 8009
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)


Calculus 32)      กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  27  หน่วยกิต

11 2302
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
Thermodynamics 1
3(3-0-6)

12 2103
พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3(3-0-6)

12 2104
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
1(0-3-0)

13 2201
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3(3-0-6)

13 2202
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3(3-0-6)

19 1001
งานฝึกฝีมือช่าง
Workshop Practice
2(1-3-3)

19 1002
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-5)

19 2004
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-3-5)

19 2005
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)

19 2006
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics 

3(3-0-6)

3)      กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  62  หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ จำนวน  41  หน่วยกิต

-   กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต


    (Materials and Manufacturing Processes; MMP)

13 2203
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics  of  Materials
3(3-0-6)
13 3501
ระบบอัตโนมัติ
Automation
3(3-0-6)
11 3604
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-0)

Mechanical Engineering Laboratory


-   กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
    (Work Systems and Safety; WSS)

13 3401
การศึกษางาน
Work Studies
3(3-0-6)
13 4407
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
    (Quality Systems; QS)

13 3403
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3(3-0-6)
13 4310
การประกันคุณภาพ
Quality Assurances
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
    (Economic and Finance; EF)

13 3405
การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
Industrial Cost  Analysis
3(3-0-6)
13 3603
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดำเนินการ
    (Production and Operations Management; POM)

13 3601
การวิจัยการดำเนินงาน
Operations Research
3(3-0-6)
13 4404
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
    (Integration of Industrial Engineering Techniques; IIET)
13 3301
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3(3-0-6)
13 4604
วิศวกรรมซ่อมบำรุง
Maintenance Engineering
3(3-0-6)
13 3505
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-0)

Industrial Engineering Laboratory

13 4608
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project 1
1(0-3-0)
13 4609
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project 2
2(0-6-0)


วิชาเอกเลือก จำนวน  14 - 18  หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนระหว่างรายวิชา 13 3304 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 3 หน่วยกิต หรือรายวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 7 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม และเลือกเรียนจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ อีกอย่างน้อยจำนวน 18 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 13 3304 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรืออีกอย่างน้อย 14 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
-   กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
    (Materials and Manufacturing Processes; MMP)   
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

13 2304
วิศวกรรมเครื่องมือ
Tools Engineering
3(3-0-6)
13 3305
ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
Engineering Metrology Laboratory
2(1-2-3)
13 3306
วิศวกรรมทดสอบวัสดุ
Material Testing Engineering
3(3-0-6)
13 3502
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
Automation Laboratory
1(0-3-0)
13 4306
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing Laboratory
1(0-3-0)
13 4307
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-0)

Manufacturing Processes Laboratory


-   กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
    (Work Systems and Safety; WSS)

13 4207
มาตรฐานและกฎระเบียบอุตสาหกรรม
Industrial Standards and Regulation
3(3-0-6)
13 4301
การจัดการอุตสาหกรรมท้องถิ่นและอาเซียน
Local and ASEAN Industrial Management 
3(3-0-6)
13 4409
การยศาสตร์
Ergonomics
3(3-0-6)
13 4304
การประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม
Engineering Risk Assessment
3(3-0-6)
13 4606
กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
Industrial and Environmental Laws
3(3-0-6)
13 5305
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกร
Management Information System for Engineering
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
    (Quality System; QS)

13 4208
ตารางการบริหารงานอย่างสมดุลย์
Balanced Scorecard
3(3-0-6)
13 4209
ซิกซ์ ซิกม่า
Six-Sigma
3(3-0-6)
13 4210
มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล
International Industrial Standard
3(3-0-6)
13 4212
สถิติขั้นสูงสำหรับวิศวกร
Advanced Engineering Statistics
3(3-0-6)
13 4308
การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม
Management of Quality Engineering
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
    (Economic and Finance; EF)

13 3406
การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรม
Industrial Cost  Management

3(3-0-6)
13 4302
การเงินและการบัญชีสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
Managerial Accounting and Finance for Industrial Engineering
3(3-0-6)
13 4309
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Economy
3(3-0-6)
13 4406
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม
Industrial Project Feasibility Studies
3(3-0-6)
13 4408
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)

-   กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดำเนินการ
    (Production and Operations Management; POM)

13 4303
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม
Computer Applications for Industrial Laboratory
1(0-3-0)
13 4610
หัวข้อพิเศษในทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Special Topics in Industrial Engineering
3(3-0-6)
13 5402
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3(3-0-6)
13 5412
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
Energy Management in Industry
3(3-0-6)
13 5504
การควบคุมสินค้าคงคลัง
Inventory Control
3(3-0-6)
13 5602
การจำลองสถานการณ์
Simulation
3(3-0-6)
13 4309
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management


4)      กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จำนวน  3 – 7 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งจากรายวิชาต่อไปนี้
13 3303
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co – operative Education in  Industrial Engineering
6(0-400-0)
13 3304
การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Practice
3(0-280-0)
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จะต้องผ่านการเรียนรายวิชา 13 5603   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
13 5603

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                Pre – Cooperative Education
1(0-30-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9