หลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร


1.6.1 หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

1.6.2 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะระดับสาขาวิชา
- วิชาเอกบังคับ                                   41 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 14 – 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 – 3 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


    Popular Posts

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9