โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2560)

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร            :    25520901105025
ภาษาไทย                :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ            :    Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
                  ชื่อเต็ม   :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
                 ชื่อย่อ    :    วศ.. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
                 ชื่อเต็ม   :    Bachelor of  Engineering  (Industrial Engineering
                 ชื่อย่อ    :    B.Eng. (Industrial Engineering)
วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถนำความรู้และทักษะไปแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการการผลิต ระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์/ออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถแข่งขันได้
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              146     หน่วยกิต
1)      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                3     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                 3     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                               15     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                             9     หน่วยกิต
2)      หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          110     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์              21     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                             27     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะระดับสาขาวิชา                               
- วิชาเอกบังคับ                                                        41     หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก                                                  14 – 18     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                              7  3     หน่วยกิต
3)      หมวดวิชาเลือกเสรี                                                6     หน่วยกิตDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9