ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ปรัชญา        
สร้างวิศวกรรมให้มีคุณค่า สร้างสรรค์คุณธรรมในสังคม


วิสัยทัศน์       
วิชาการนำ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและวิจัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสังคมอาเซียนและสากล

พันธกิจ
พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
      1) หลักสูตรและการเรียนการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และสภาวิศวกร
- พัฒนาบุคลากรและอาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาการมากขึ้น
- จัดการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ
- นักศึกษาต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และได้รับผลสัมฤทธิ์จากการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากขึ้น
      2) การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและชุมชนมากขึ้น
- สนับสนุนหาทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกเพื่อศักยภาพของตนเอง
      3) บริการวิชาการของสังคมและประเทศชาติ
- ให้การบริการวิชาการภายในสถาบัน หน่วยงานภายนอกและชุมชน
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
      4) อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี
- สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทยประจำสัปดาห์

ภารกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) มีการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้คิดเป็นทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
2) ส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาค้นคว้า เพื่อการวิจัยและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาเอกที่เลือกเรียนและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้
2) เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของสังคม ทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9