การรวบรวมหลักฐาน(Objective evidence)


การรวบรวมหลักฐาน(Objective evidence) จากการตรวจประเมิน(Audit)
การ audit เป็นการค้นหา และรวบรวมหลักฐานของความสอดคล้อง (Conform)และความไม่สอดคล้อง(Non Conform) กับข้อกำหนด(Requirement) ตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยทั่วไป วิธีการที่ได้มาซึ่งหลักฐาน ได้แก่
#การตรวจสอบเอกสาร เป็นขั้นตอนเริ่มต้น ของการตรวจประเมิน การรวบรวมหลักฐาน แม้ว่า ผู้รับการตรวจ ไม่มีเอกสารในระบบคุณภาพอย่างเป็นทางการ เช่น
- การตรวจสอบ Company Profile
- ความเข้าใจลักษณะธุรกิจขององค์กร
- การตรวจสอบโครงสร้างองค์กร
- ระบบการบริหารจัดการองค์กร
- การตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
- การบริหารจัดการต่างๆ ทีมีในองค์กร
#การตรวจสอบบันทึกคุณภาพ เป็นการตรวจสอบหลักฐาน บันทึกคุณภาพ เพื่อทวนสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุ เช่น
- การตรวจประเมินด้านบริบท
- การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
- การตรวจประเมินความเสี่ยง
- การตรวจสอบหลักฐานการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ
- การจัดการความเสี่ยง
#การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน คือ การทวนสอบความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการทวนสอบความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน เทียบกับเอกสาร และเทียบกับความเข้าใจของพนักงานคนอื่นๆ
#การสังเกต คือ การสังเกตในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น
- การชี้บ่ง
- ความสะอาดในพื้นที่
- การจัดวางสินค้ตามตำแหน่ง
- ป้ายประกาศ สื่อสาร ต่างๆ
- หลัก 5 S
แต่ทั้งนี้ การตรวจสอบก็ขึ้นกับปัจจัยในด้านทรัพยากร เช่น
- เวลา
- ความสามารถของผู้ตรวจ
- ความเข้าใจในกระบวนการของ Auditee
- การสุ่มตัวอย่าง อย่าง มีเหตุผล ถูกต้อง และเกี่ยวข้อง
PEW IE

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9